ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Pomoc dla obywateli Ukrainy
← Powrót do strony głównej

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe regulacje prawne zmieniające maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżwienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia wypłaty.

2022-07-28

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
- ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
- jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2022-04-06

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Osoby fizyczne oraz podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. Jednak nie dłużej, niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tzn. do dnia złożenia wniosku).

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę za dzień.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W Kłaju przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach pracy Ośrodka.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wzór do pobrania w niżej.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (plik docx 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

2022-03-23

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Kłaju przyjmowanie wniosków odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach pracy Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju"

Załączniki:

 1. ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ / WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA 31 03 (plik docx 39KB)
 2. ДОДАТОК ДО ЗАЯВКИ / Formularz kwalifikujacy do przyznania pomocy UA 31_03 (plik docx 33KB)
Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności