ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program AOON
← Powrót do strony głównej

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program AOON

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024

2024-02-21
Logo dofinansowane ze środków funduszu solidarnościowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu

Terytorialnego – edycja 2024. Program ten ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystencji osobistej polega na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny

osobistej;

  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
    w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
     z otoczeniem.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz

wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

 

W związku z przystąpieniem do Programu AOOzN, zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych (do 16 roku życia) aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” finansowany jest  ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: 288 734,46 zł

Całkowity koszt zadania: 288 734,46 zł

 

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023

2023-03-08
Logo dofinansowane ze środków funduszu solidarnościowego

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Skierowany jest on do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób posiadających orzeczenie równoważne. W ramach Programu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności związanych z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez swoje działania asystenci osobiści osób niepełnosprawnych będą stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwiać im prawo do niezależnego życia. Asystenci osób niepełnosprawnych podejmą również działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przyczyniać się będą do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że w związku ze stopniowymi ograniczeniami obostrzeń związanych z epidemią możliwe będzie pełniejsze zaangażowanie osób niepełnosprawnych z pomocą ich asystentów do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych znacząco wpłynie na samoocenę osób z niepełnosprawnościami, ich postrzeganie siebie, ocenę otoczenia, oraz poprawi jakość ich życia i sprawność psychofizyczną .

Wartość dofinansowania: 180 693,00 zł

Całkowity koszt zadania: 180 693,00  zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022

2022-03-15
Logo dofinansowane ze środków funduszu solidarnościowego

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Skierowany jest on do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób posiadających orzeczenie równoważne. W ramach Programu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności związanych z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez swoje działania asystenci osobiści osób niepełnosprawnych będą stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwiać im prawo do niezależnego życia. Asystenci osób niepełnosprawnych podejmą również działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przyczyniać się będą do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że w związku ze stopniowymi ograniczeniami obostrzeń związanych z epidemią możliwe będzie pełniejsze zaangażowanie osób niepełnosprawnych z pomocą ich asystentów do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych znacząco wpłynie na samoocenę osób z niepełnosprawnościami, ich postrzeganie siebie, ocenę otoczenia, oraz poprawi jakość ich życia i sprawność psychofizyczną .

Wartość dofinansowania: 109 670,40 zł

Całkowity koszt zadania: 109 670,40 zł

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

2021-06-07
Logo dofinansowane ze środków funduszu solidarnościowego

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Skierowany jest on do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób posiadających orzeczenie równoważne. W ramach Programu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności związanych z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez swoje działania asystenci osobiści osób niepełnosprawnych będą stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwiać im prawo do niezależnego życia. Asystenci osób niepełnosprawnych podejmą również działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przyczyniać się będą do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że w związku ze stopniowymi ograniczeniami obostrzeń związanych z epidemią możliwe będzie pełniejsze zaangażowanie osób niepełnosprawnych z pomocą ich asystentów do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych znacząco wpłynie na samoocenę osób z niepełnosprawnościami, ich postrzeganie siebie, ocenę otoczenia, oraz poprawi jakość ich życia i sprawność psychofizyczną .

 

Wartość dofinansowania: 35 053,00 zł

Całkowity koszt zadania: 35 053,00 zł

Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności