ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 r.

2023-10-09

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia, czyli świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18r. życia, a także zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego i likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Nowe Świadczenie- ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE- obwiązywać będzie od 01 stycznia 2024 r

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Świadczenie wspierające przysługiwać będzie od 1 stycznia 2024 r osobie w wieku od ukończenia 18 roku życia, posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie  od 70 pkt do 100 punktów w skali  potrzeby wsparcia. 

Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będzie wydawał WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (WOJEWODA) na wniosek strony, przy czym ustalanie osobie niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia  NIE BĘDZIE OBOWIAZKOWE. Osoby niepełnosprawne będą mogły same zadecydować czy chcą uzyskać ocenę oraz o sposobie jej wykorzystania.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wspierającego oraz jego realizacja, będzie zadaniem ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Osoba, która otrzyma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej.

Czytaj całość artykułu "Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o naborze na stanowisko asystent rodziny

2023-10-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent rodziny

 

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju , Kłaj 652   32-015 Kłaj

Kandydaci winni spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która

1) posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona   ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz innych aktów związanych z pomocą społeczną;

2) doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;

3) znajomość obsługi komputera;

Czytaj całość artykułu "Informacja o naborze na stanowisko asystent rodziny"

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko Asystent Rodziny 05-10-2023 (plik pdf 188KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rusza nabór do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024

2023-09-07
Logo dofinansowane ze środków funduszu solidarnościowego

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłaju informuje o możliwości zgłaszania się do osób zainteresowanych do udziału
w projekcie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  •  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość artykułu "Rusza nabór do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2023/2024

2023-08-21

Informujemy, że od 1 września 2023 do 15 września 2023 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 20232/2024.

Wymagania:
- złożenie wniosku o przyznanie stypendium.
- dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto,
- dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów min. dokumentów o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku czyli z sierpnia 2022 r.),

Informacje dodatkowe:
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Celem stypendium jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie im pokonywania barier w dostępie do edukacji.
Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać osobiście w GOPS lub ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju (www.gopsklaj.pl).

Dodatkowe informacje na temat stypendium szkolnego udzielają wyznaczeni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju pod telefonem nr: 12 284 15 66

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (plik pdf 291KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 115KB)
 3. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
 4. Wzór pełnomocnictwa (plik pdf 314KB)
 5. Oświadczenie grunty - posiada (plik pdf 181KB)
 6. Oświadczenie grunty - nie posiada (plik pdf 183KB)
 7. Zaświadczenie o wynagrodzeniu 2023 - z pracy (plik pdf 66KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

W dniu 14 sierpnia Sekcja Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynna.

2023-08-08

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. (tj. poniedziałek) Sekcja Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynna. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dn. 14.08.2023 (Poniedziałek) będzie czynny w godzinach 7:00 - 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do udziału w konsultacjach środowiskowych dotyczących zmian prawnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

2023-07-24

Konsultacja środowiskowa poświęcona proponowanym zmianom prawnym, które mają przyczynić siędo poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce i dopracowaniu ich obecnego kształtu.

W okresie od 17 do 31 lipca 2023 będzie można wypowiedzieć się za pomocą platformy konsultacyjnej:

https://wlaczeniespoleczne.pl/platforma-konsultacyjna

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów.

2023-07-24

Informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje 4 września 2023 roku (10:00-12:35) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.


Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do ww. formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Zachęcamy Państwa do zapisania się również na listę odbiorców newslettera, wówczas na bieżąco będą Państwo otrzymywali informację o organizowanych webinariach CEDUR. Poniżej przekazujemy bezpośredni link do formularza subskrypcji:

https://www.knf.gov.pl/newsletter (kategoria: seminaria CEDUR).

Ikonka symbolizująca artykuł

W dniu 9 czerwca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny

2023-06-02

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,

informujemy, że 9 czerwca 2023 roku (tj. piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Kłaj realizuje program Gmina Przyjazna Seniorom.

2023-05-31

Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in.: sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury itp.

 

Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana bezpłatnie.

Wniosek o Ogólnopolską Kartę Seniora można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju.

Po złożeniu wniosku Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest od ręki.

Ikonka symbolizująca artykuł

System nieodłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wielickiego w 2023 roku. Z góry dziękuję i pozdrawiam

2023-02-22

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, że na terenie powiatu wielickiego od 1 stycznia 2023 r. w dalszym ciągu porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU

Załączniki:

 1. Informacje dot. npp i npo na terenie powiatu wielickiego (plik pdf 105KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa

2023-02-07
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju ponownie zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj w wieku 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł II) finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Czytaj całość artykułu "Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa"

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc sąsiedzka a wolontariat.

2023-01-30

Czy każdy pomagający bezpłatnie jest wolontariuszem ?

W praktyce działania organizacji pozarządowych (NGO) pojawia się niekiedy pytanie czy każdy pomagający  bezpłatnie jest wolontariuszem.  Jest to konsekwencja zjawiska polegającego na nazywaniu „wolontariatem” w mowie potocznej każdego przejawu nieodpłatnej  aktywności człowieka.

Bez  zbytniego rozpisywania się należy na pytanie postawione w podtytule odpowiedzieć krótko a treściwie: NIE

A teraz uzasadnienie prawne tego stanowiska, może nieco dłuższe J

Pamiętać należy, że nie każdy, kto bezpłatnie (to nie to samo co „bezinteresownie” !) wykonuje jakieś usługi może nazywać się wolontariuszem. Pamiętajmy, że porozumienie z wolontariuszem jest umową określoną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta (wśród definicji zawartych w art. 2) definiuje również wolontariusza, stanowiąc, że wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Podstawową cechą odróżniająca wolontariuszy w rozumieniu ustawy od innych osób działających bezpłatnie jest zawarcie wspomnianego porozumienia z tzw. „korzystającym” (nie zawsze porozumienie to zawierane jest w formie pisemnej !). Korzystającym zaś jest podmiot, który zawarł umowę z wolontariuszem, a mogą być to, zgodnie z art. 42 ustawy:

 1) organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (na przykład tzw. podmioty prawa wyznaniowego takie jak chociażby parafie, a ponadto spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty w tym przepisie wymienione) w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

2) organy administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

3) jednostki organizacyjne podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

4) podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.

Dodajmy dla porządku, ,że przepisy o wolontariacie stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej, a ponadto członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

Podsumowując ten nieco długi wywód, dochodzimy do wniosku, że ktoś, kto wykonuje pomoc grzecznościowo, np. na rzecz sąsiadów, członków rodziny czy w ogóle innych osób nie będących „korzystającym” w rozumieniu ustawy NIE KORZYSTA ZE STATUSU WOLONTARIUSZA.

Tak wiec tzw. „pomoc sąsiedzka” nie jest równoznaczna ze świadczeniem wolontariatu.

A na czym może polegać pomoc sąsiedzka ?

Pomoc sąsiedzka jest pomocą świadczoną sąsiadom będącym w potrzebie, a jej zakres jest praktycznie nieograniczony. Zakres ten powinien być każdorazowo uzgadniany z beneficjentem tej pomocy (np. osobą chorą, starszą, potrzebującą). Może polegać np. na porąbaniu drewna, zrobieniu herbaty, odśnieżeniu chodnika, przeczytaniu artykułów z gazety lub internetu, wymyciu podłogi, umyciu okien… a czasami tylko na przebywaniu w czyimś towarzystwie. Zaletą pomocy sąsiedzkiej jest jej daleko niesformalizowany charakter (nie potrzeba zawierać żadnej umowy np. z fundacją lub stowarzyszeniem), a świadczyć te pomoc może praktycznie każdy, kto jest do tego zdolny.

Jeśli jednak chcesz zainteresować się świadczeniem pomocy na rzecz sąsiadów, a np. nie masz śmiałości do zapytania o to potencjalnie potrzebujących, możesz zapytać o to w swoim środowisku lokalnym. Aktualnie np. spółka IdeaMed z Niepołomic (świadcząca również usługi hospicyjne) realizuje projekt (do sierpnia 2023 r.) pod nazwą  „Opieka  domowa na terenach wiejskich powiatu wielickiego”. Jeśli jesteś zainetresowana/y  taką forma aktywności możesz skontaktować się z IdeaMed, a z pewnością znajdzie się ktoś, kto potrzebuje twojej pomocy. Co ważne: pomoc ta wcale nie polega (lub inaczej: nie musi polegać) na opiece nad osobą obłożnie chorą, więc nie ma obawy, że nie podołasz zadaniu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

2022-12-06

W załączniku szczegółowe informacje

Załączniki:

 1. Informacje dotyczące energii (plik pdf 135KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O OGLOSZENIU PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

2022-11-08

W związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odnoście naboru do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023, realizowanego z Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju informuje o możliwości zgłaszania się do osób zainteresowanych do udziału w projekcie. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu tj:.

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.).            

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnejedycja-2023

Osobą do kontaktu w sprawie Programu AOON jest Magdalena Baster, pracownik GOPS w Kłaju

tel 12 284 15 66

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne zmiany do ustawy o dodatku węglowym

2022-11-04

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz.2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Czytaj całość artykułu "Ważne zmiany do ustawy o dodatku węglowym"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny - informacje

2022-11-03

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej informujemy, że wnioski o dodatek elektryczny będą przyjmowane od dnia 1 grudnia 2022 r. Wnioski złożone przed tą datą nie zostaną rozpatrzone.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu -  w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę tego dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. W gminie Kłaj naborem i rozpatrywaniem wniosków o dodatki elektryczne zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wzór wniosku niezwłocznie po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju pod adresem www.gopsklaj.pl. Wersję papierową wniosku będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka pod adresem 32-015 Kłaj 652.

Załączniki:

 1. Wniosek - Dodatek elektryczny (plik pdf 345KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat Wójta Gminy Kłaj o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

2022-10-13

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) Wójt Gminy Kłaj informuje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

W związku z ogromną skalą nadużyć dotyczących zgłaszania do CEEB urządzeń grzewczych opalanych węglem w celu wyłudzenia dodatków węglowych władze Państwa zobowiązały Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast do przeprowadzenia wnikliwych kontroli wśród mieszkańców. W materiałach informacyjnych przesłanych do gmin są również zalecenia, aby w każdym przypadku wychwycenia  nieprawdziwie składanych oświadczeń zawiadamiać prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec do CEEB podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał komunikat w sprawie zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

 

Ikonka symbolizująca artykuł

"Przemoc Ekonomiczna" - bezpłatne spotkanie edukacyjne (28.10.2022)

2022-09-22

Szczegóły pod linkiem:

https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/aktualnosci/przemoc-ekonomiczna-bezplatne-spotkanie-edukacyjne-28102022

Ikonka symbolizująca artykuł

Rekompensata wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

2022-09-22

Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

 

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

1) 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku.

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 975KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga. Ważne zmiany w dodatkach węglowych.

2022-09-19

W dniu 18 września 2022 r. Prezydent Polski podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw, która nowelizuje, a przede wszystkim znacząco uszczelnia ustawę o dodatku węglowym.

Zasadniczą zmianą w znowelizowanej ustawie jest uniemożliwienie występowania o dodatek węglowy kilku osobom lub gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem.  Ustawa stanowi bowiem, że w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku wcześniej złożonych wniosków dodatek węglowy zostanie wypłacany wnioskodawcy, który dotarł do gminy z wnioskiem jako pierwszy. Pozostałe wnioski od osób z tego samego adresu będą pozostawione „bez rozpoznania”. Zmianie uległ również termin w jakim gminy będą wypłacać dodatki. Na mocy znowelizowanych przepisów  dodatek węglowy wypłacany będzie w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłacone zostaną do dnia 30 grudnia 2022 r.

Inną ważną, choć kontrowersyjną zmianą, jaką wprowadza ustawa jest zasada wedle której osoby, które zmieniły swoje deklaracje po 11 sierpnia br. nie dostaną dodatku.  Nie dysponujemy na tę chwilę wykładnią, co należy rozumieć przez zmianę w deklaracji CEEB. Nie wiadomo, czy drobne uzupełnienie brakujących danych, będzie tak samo rygorystycznie traktowane jak dopisanie kolejnego źródła ogrzewania. Na pewno jednak osoby, które ingerowały w złożoną wcześniej przez siebie deklarację nie mogą być pewne, czy otrzymają dodatek.

Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek dokładnego weryfikowania wszystkich złożonych wniosków. Wnioski o dodatki węglowe będą więc porównywane z informacjami zebranymi w bazach danych utworzonymi przy okazji ustalania wysokości opłat za odpady komunalne, z danymi z wniosków o  przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+, dodatków osłonowych i mieszkaniowych oraz danymi zgromadzonymi w rejestrach PESEL oraz ewidencji ludności. Zgodnie z wytycznymi wszelkie wychwycone nieścisłości, mają być przekazywane organom ścigania w celu zbadania, czy wnioskodawca nie skłamał w oświadczeniu  złożonym pod odpowiedzialnością karną, w celu bezprawnego wyłudzenia środków publicznych.  

Wreszcie sama weryfikacja zgłoszonego do CEEB głównego źródła ciepła. Tu również ustawodawca wprowadził instytucję kontroli. Gminy uzyskają dostęp min. do danych z okresowych kontroli kominiarskich. Należy się również liczyć z tym, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości na etapie rozpatrywania wniosku, w Państwa domu pojawi się specjalny zespół kontrolny, który sprawdzi czym naprawdę ogrzewany jest dom. Jeśli nie zgodzicie się Państwo na przeprowadzenie wizji i zweryfikowanie informacji zawartych w złożonej deklaracji spodziewajcie się, że Państwa  wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.

Ostatnią ważną i zdecydowanie pozytywną zmianą jest fakt uwzględnienia w dopłatach energetycznych osób, które swoje lokale ogrzewają drewnem, pelletem drewnianym, olejem opałowym i gazem LPG. Osoby takie również będą mogły składać wnioski i uzyskać pomoc finansową, która choćby częściowo pomoże im przetrwać nadchodzącą zimę. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-24

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie ma kryteriów dochodowych. 

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022r.

Dnia 16 sierpnia 2022r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek do pobrania poniżej.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Dodatku Węglowego (plik pdf 734KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2022/2023

2022-08-22

Informujemy, że od 1 września 2022 do 15 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2022/2023.

 

Czytaj całość artykułu "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2022/2023"

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (plik pdf 291KB)

 2. Warning: finfo::file(../../files/klaj/35297_22082022095437_Klauzula_informacyjna_swiadczen_pomocy_materialnej_o_charakterze_socja.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/klaj_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 15

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/klaj/35297_22082022095437_Klauzula_informacyjna_swiadczen_pomocy_materialnej_o_charakterze_socja.pdf in /home/server731134/ftp/www/osrodki/klaj_www/srodek_artykul_zalaczniki.php on line 17
 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 0KB)
 4. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
 5. Wzór pełnomocnictwa (plik pdf 314KB)
 6. Oświadczenie grunty - posiada (plik pdf 181KB)
 7. Oświadczenie grunty - nie posiada (plik pdf 183KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o dodatek węglowy

2022-08-17

Wzór wniosku o dodatek węglowy w załączniku.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 734KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy, pytania i odpowiedzi.

2022-08-17

Na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe regulacje prawne zmieniające maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżwienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia wypłaty.

2022-07-28

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
- ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
- jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Kandydaci na rodzinę zastępczą

2022-07-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Dział Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

Szukamy osób gotowych stworzyć Nowy Dom dzieciom, które z różnych powodów nie mogą pozostać w swoim dotychczasowym środowisku rodzinnym.

Szukamy rodzin, które pomimo napotykanych trudności obdarzają dzieci miłością i szacunkiem oraz takich, które są gotowe dać dzieciom możliwość wzrastania we właściwych warunkach dostosowanych do ich potrzeb.

Czytaj całość artykułu "Kandydaci na rodzinę zastępczą"

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 76KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżur telefoniczny eksperta ZUS 22 czerwca 2022

2022-06-20

Zapraszamy na dyżur telefoniczny eksperta ZUS.

Temat: Zawieszalność renty rodzinnej i socjalnej przy osiąganiu przychodówz tytułu zatrudnienia.

Termin: 22 czerwca 2022 r. (środa), godz. 10.00 - 12.00

Numer telefonu: 12 42 46 269

Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem. W szczególności wyjaśni:
1. jakie zarobki powodują, że możemy zawiesić Twoje świadczenie,
2. o czym musisz nas poinformować jak dorabiasz do renty rodzinnej lub socjalnej

Załączniki:

 1. Plakat informacyjny (plik pdf 529KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

17 Czerwca 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

2022-06-13

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 17 Czerwca 2022r. tj. w piątek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

2022-05-23

Poniżej informacje opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną.

Materiały przedstawiają podstawowe informacje dotyczące zagrożeniem handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi" zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

- wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

- wersja ukraińska: https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

- polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki): https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

- angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki): https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

 

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA! Przypominamy - Opaski Bezpieczeństwa dla Seniorów

2022-05-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj w wieku 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Czytaj całość artykułu "UWAGA! Przypominamy - Opaski Bezpieczeństwa dla Seniorów"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0"

2022-05-16

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Plakat PLPlakat UKR

Załączniki:

 1. Ulotka Małopolska Niania - PL (plik pdf 1038KB)
 2. Ulotka Małopolska Niania - UA (plik pdf 1040KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

2 Maja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

2022-04-27

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 2 Maja 2022r. tj. poniedziałek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2022-04-06

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Osoby fizyczne oraz podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. Jednak nie dłużej, niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tzn. do dnia złożenia wniosku).

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę za dzień.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W Kłaju przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach pracy Ośrodka.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wzór do pobrania w niżej.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (plik docx 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa

2022-04-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj w wieku 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Czytaj całość artykułu "Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa"

Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

2022-03-23

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Kłaju przyjmowanie wniosków odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach pracy Ośrodka.

Czytaj całość artykułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju"

Załączniki:

 1. ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ / WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA 31 03 (plik docx 39KB)
 2. ДОДАТОК ДО ЗАЯВКИ / Formularz kwalifikujacy do przyznania pomocy UA 31_03 (plik docx 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Humanitarna dla Ukrainy

2022-03-01

Pomoc Humanitarna dla Ukrainy - zbiórka produktów i środków które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie.

pomoc.uraina@muw.pl

Punkt Informacyjny Wojewody Małopolskiego - dla Ukraińców szukających pomocy w Małopolsce, Dworzec PKP w Krakowie (przy peronie nr IV, od strony kas).

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce - infolinia działa 24h na dobę.

Telefon: 12 210-20-02

mail: info.spec@muw.pl

Infolinia INFO.OPT - kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Telefon: 12 210-20-20

https://infoopt.pl/

Ikonka symbolizująca artykuł

Zbiórki darów dla mieszkańców Ukrainy organizowanych przez legalnie działające podmioty.

2022-03-01

Szanowni mieszkańcy gminy Kłaj

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju uprzejmie informuje, że nie firmujemy i nie będziemy firmować zbiórek darów dla mieszkańców Ukrainy organizowanych przez osoby prywatne, gdyż nie mamy nad taką działalnością żadnej kontroli. Każdy kto przystępuje do tego typu zbiórek czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Zalecamy, by mieszkańcy naszej gminy tj. osoby pragnące przekazać pomoc dla osób walczących na Ukrainie oraz uchodźców wojennych z Ukrainy dostarczali potrzebne artykuły do punktów organizowanych przez legalnie działające podmioty takie jak: publiczne instytucje świeckie i kościelne (Urząd Gminy, Szkoły, Przedszkola, Kościoły itp.), oraz organizacje pozarządowe i pożytku publicznego (Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, PCK, Caritas Polska Akcja Humanitarna itp.)

Według informacji jakimi dysponujemy na Ukrainie oraz w rejonie przygranicznym najbardziej potrzebne są obecnie:

 • pieniądze (należy przekazywać poprzez wpłaty na konta wskazane przez legalnie działające organizacje humanitarne i pomocowe)
 • żywność - ale tylko z długim okresem przydatności do spożycia (konserwy, makaron, ryż, itd.)
 • śpiwory, koce, małe poduszki
 • ręczniki
 • środki higieny osobistej - mydła, żele, szampony, pasty do zębów, pieluchy jednorazowe, w tym pieluchy dla dorosłych, podpaski,  ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane.
 • bandaże, środki opatrunkowe, woda utleniona
 • świece, baterie, latarki, zapałki, zapalniczki, apteczki.
 • woda mineralna, małe napoje w jednorazowych opakowaniach.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Internetowej gminy Kłaj obecnie trwa oficjalna zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy zorganizowana przez Urząd Gminy Kłaj (więcej tutaj: https://www.klaj.pl/aktualnosci/informacje/punkt-zbiorki-potrzebnych-rzeczy-dla-ukrainy-w-urzedzie-gminy-w-klaju.html). Podobne zbiórki organizują również Szkoły i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Po zakończeniu zbiórki zebrane artykuły pomocowe zostaną  przewiezione do punktu utworzonego przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce, skąd po segregacji zostaną przetransportowane w miejsca, gdzie pomoc jest obecnie najbardziej oczekiwana i potrzebna.  Gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy do angażowania się w działania pomocowe na rzecz mieszkańców bratniego narodu Ukrainy.

 

                                                                       Łączymy wyrazy szacunku   

                                                                       Dyrektor i pracownicy

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Chcesz pomóc dla Uchodźcom z Ukrainy ?

2022-03-01

Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy


Wszystkie takie zgłoszenia prosimy kierować na adres ukraina@muw.pl

W zgłoszeniach prosimy podawać:
- dokładną lokalizację,
- liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
- koszty,
- termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
- czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
- informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych

Jeśli masz autobus, bus, samochód ciężarowy - możesz zgłosić swój wolontariat do pomcy przy transporcie darów z Małopolski lub nieodpłatnie przewieźć uchodźców z granicy z Ukrainą, napisz do nas:

transport.ukraina@muw.pl

Zbiórka produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie.

Gmina Kłaj uruchamia punkt w Urzędzie Gminy w Kłaju, gdzie będzie zbierać produkty i środki, które będą przekazane potrzebującym na Ukrainie

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi:

·         Koce zwykłe i termiczne
·         Śpiwory
·         Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
·         Materace

 

Środki higieny i czystości:

·         Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
·         Dezodoranty
·         Pasta do zębów
·         Szczoteczki do zębów
·         Grzebienie
·         Podpaski
·         Pampersy
·         Pieluchy dla dorosłych
·         Papier toaletowy i ręczniki papierowe
·         Ręczniki (w tym z mikrofibry)
·         Worki na śmieci
·         Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
·         Maski filtrujące lub jednorazowe

 

Żywność:

·         woda
·         żywność do szybkiego przygotowania (instant)
·         batony (w tym energetyczne),
·         bakalie, orzechy,
·         konserwy,
·         makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
·         narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

 

Inne:

·         Zapałki
·         Baterie, powerbanki
·         Oświetlenie, w tym latarki
·         Świece
·         Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Nie przyjmujemy ubrań, bielizny oraz butów!!!

 

Punkt czynny w godzinach pracy urzędu:

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Istnieje możliwość przekazania w innych godzinach niż podane wyżej, ale należy uzgodnić to wcześniej z pracownikiem urzędu:

tel. 12 284 10 45
tel. 12 284 11 00
tel. 12 284 11 08 
tel. 12 284 11 27

Ikonka symbolizująca artykuł

PTSD u dzieci" - bezpłatne spotkanie edukacyjne online

2022-02-25

Na zespół stresu pourazowego narażone są nie tylko osoby dorosłe, ale również i dzieci. O tym, czym jest PTSD i jak go rozpoznać wśród najmłodszych już 28 lutego br. - w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online - opowie Maksymiliana Żaczek, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:
https://us06web.zoom.us/j/83224878518?pwd=eFdCNkpWSEY4Z0JWY09GNkt4WEFSUT09

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na czacie.
Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Rozpoczęły się nabory wniosków na poszczególne formy pomocy dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych

2022-02-24

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce informuje, iż rozpoczęły się nabory wniosków na poszczególne formy pomocy dla przedsiębiorców, pracodawców i osób bezrobotnych. Kwota na aktywizację zawodową i instrumenty rynku pracy w roku 2022 wynosi 13 548 226,56 zł.

Dla przedsiębiorców i pracodawców:

1. Prace interwencyjne –łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi do 8 773,98 zł

2. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – do 25 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.

3. Staże (maksymalny okres stażu wynosi 6 miesięcy) – stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium jest wypłacane przez PUP.

4. Prace społecznie użyteczne

5. Roboty publiczne – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi do 19 812,24 zł

6. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla pracodawców i ich pracowników. W przypadku mikro przedsiębiorców wysokość wsparcia wynosi do 25 000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 zł na 1 uczestnika), w przypadku pozostałych pracodawców –wysokość wsparcia do 40 000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 zł na 1 uczestnika).

Dla osób bezrobotnych:

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – do kwoty 24 000,00 zł

2. Bon na zasiedlenie – do kwoty 11 000,00 zł w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

3. Bon szkoleniowy – do kwoty 3 500,00 zł

4. Szkolenia – organizowane w trybie indywidualnym na wniosek osoby bezrobotnej oraz grupowe planowane przez PUP.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków. Informacja na temat zamknięcia naboru zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej PUP Wieliczka.

Wnioski można składać bezpośrednio do:

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13a, 32-020 Wieliczka, 

2) w Punkcie Przyjęć w Gdowie ul. Bocheńska 1155, 32-420 Gdów, 

3) w Punkcie Przyjęć w Niepołomicach ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice. 

Istnieje także możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub przez login gov.pl.

Informacje na temat zasad realizacji poszczególnych form wsparcia oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ofert wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

Ikonka symbolizująca artykuł

Od środy 16 lutego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju całkowicie otwarty

2022-02-16

Szanowni Państwo,

informujemy, że od środy 16 lutego 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie całkowicie otwarty.

Strony będą przyjmowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O PRACY GOPS w KŁAJU

2022-01-24

zgodnie z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 roku, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, informujemy iż od 25 stycznia 2022 r. do odwołania, z powodu zagrożenia epidemiologicznego sprawy urzędowe można załatwiać wyłącznie telefonicznie, mailowo lub wrzucając dokumentację do specjalnej urny przed wejściem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

od ul. Płachcińskiego.

Kontakt osobisty z pracownikami GOPS w Kłaju będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące numery telefonu:

Sprawy dotyczące:

Pomocy Społecznej, Przemocy, Stypendiów, KDR  itp. tel.: 12 284 15 66;  tel/fax 12 284 31 30 

Sprawy dotyczące:

Świadczeń Rodzinnych ,Programu 500+, Alimentów, Dodatków Osłonowych itp. tel.: 12 284 48 50

EMAIL: gops@klaj.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

7 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

2022-01-04

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022r. tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o dodatek osłonowy.

2022-01-04
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Poniżej w załącznikach znajduje się wzór wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak wypełnić wniosek.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek osłonowy (plik docx 59KB)
 2. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2022-01-03

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy"

Ikonka symbolizująca artykuł

24 grudnia GOPS w Kłaju będzie nieczynny

2021-12-21

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 24 grudnia tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych”

2021-12-08
Logo projektu Ścieżki współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju na podstawie porozumienia podpisanego z Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. – Liderem projektu, włączył się w upowszechnianie rezultatów projektu: „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych” , w ramach projektu opracowany został model doradztwa dla opiekunów osób zależnych, czyli osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj całość artykułu "Projekt „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych” "

UlotkaLogo
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatny wykład - Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

2021-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie pt. Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

Zajęcia poprowadzi psychoterapeuta, seksuolog, psycholog w psychoterapii CBT, mediator Pani Iwona Anna Wiśniewska.

Wykład odbędzie się w dniu 06.12.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy na bezpłatny wykład poświęcony tematyce oszustw i wymuszeń na osobach w wieku senioralnym.

2021-11-10
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie poświęconym tematyce oszustw i wymuszeń na osobach w wieku senioralnym.

Zajęcia poprowadzi podinspektor Pan Tomasz Joniec, długoletni komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.11.2021r. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do wykonywania usług opiekuńczych dla osób zależnych/niepełnosprawnych z terenu gminy Kłaj

2021-11-09

Dyrektor Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłaju zatrudni osobę/osoby  do wykonywania  usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych/niepełnosprawnych z terenu gminy Kłaj.

Szczególnie poszukiwane są osoby z rejonu miejscowości Brzezie, Gruszki, Dąbrowa. 

Nazwa i adres jednostki:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU

32-015 KŁAJ 652

tel. 12 284 15 66

e-mail: gops@klaj.pl

 

Forma zatrudnienia:

Umowa – zlecenie (do 24 zł brutto za godzinę)

 

Przewidywany okres zatrudnienia:  

styczeń - grudzień 2022 roku (możliwość kontynuowania zatrudnienia w kolejnych latach).

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do wykonywania usług opiekuńczych dla osób zależnych/niepełnosprawnych z terenu gminy Kłaj"

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatny wykład dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

2021-10-28
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Zajęcia poprowadzi starszy aspirant mgr inż. Pan Łukasz Tomczak.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08.11.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga! zmiana zaplanowanego w dn. 18.10.2021r. spotkania "Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie"

2021-10-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju informuje, że planowany w dniu dzisiejszym wykład pt.” Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie”  w dniu dzisiejszym z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się.

W zamian za to zapraszamy na prelekcję dotyczącą karty dużej rodziny i karty seniora.

Spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym tj.18.10.2021r. na Sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Za utrudnienia przepraszamy

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dla Seniorów - "Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie"

2021-10-05
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie pt. Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

Zajęcia poprowadzi psychoterapeuta, seksuolog, psycholog w psychoterapii CBT, mediator Pani Iwona Anna Wiśniewska.

Wykład odbędzie się w dniu 18.10.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy seniorów na wykład dotyczący "Problemów związanych ze starzeniem się, profilaktyki niektórych chorób oraz koniecznością konsultowania możliwości łączenia leków ordynowanych przez różnych specjalistów."

2021-09-23
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie dotyczącym problemów związanych ze starzeniem się, profilaktyki niektórych chorób oraz koniecznością konsultowania możliwości łączenia leków ordynowanych przez różnych specjalistów.

Spotkanie poprowadzi specjalista medycyny rodzinnej, lekarz geriatra doktor Marcin Jurkowski.

Wykład odbędzie się w dniu 04.10.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj. Po wykładzie chętni będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt "Inkubator włączenia społecznego"

2021-09-10

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

 

Zachęceni sukcesem projektów „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” i „Inkubator Dostępności”, uruchomiliśmy projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naszym celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość artykułu "Projekt "Inkubator włączenia społecznego""

Załączniki:

 1. Ulotka projektu Inkubatora Włączenia Społecznego (plik pdf 1287KB)
 2. Ulotka Newsletter_IWS (plik pdf 2326KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy Seniorów na szkolenie "Radzenie sobie ze stresem związanym między innymi z izolacją-jak odbudować kontakty i wrócić do normalnego życia po epidemii"

2021-09-06
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału w bezpłatnym wykładzie dotyczącym Radzenia sobie ze stresem związanym między innymi z izolacją-jak odbudować kontakty i wrócić do normalnego życia po epidemii.

Zajęcia poprowadzi psycholog Pani Monika Solarz.

Wykład odbędzie się w dniu 13.09.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy na szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń do komunikacji na odległość i aplikacji przydatnych seniorom.

2021-09-02
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, zaprasza chętne osoby  do udziału w szkoleniach z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń do komunikacji na odległość i aplikacji przydatnych seniorom.

Jeden cykl szkoleniowy obejmował będzie 12 godzin dydaktycznych, a zajęcia odbywać się będą w grupach 10-cio osobowych. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy.

Zgłoszenia można dokonać poprzez kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  bądź kontakt telefoniczny 12 284-15-66.

Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2021/2022

2021-08-26

Informujemy, że od 1 września 2021 do 15 września 2021 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2021/2022.

Czytaj całość artykułu "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2021/2022"

Załączniki:

 1. Wniosek do stypendium 2021/2022 (plik pdf 292KB)
 2. Oświadczenie jednorazowy dochód (plik pdf 89KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 115KB)
 4. Wzór pełnomocnictwa dla pełnoletniego ucznia (plik pdf 314KB)
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów (plik pdf 183KB)
 6. Oświadczenie o posiadaniu gruntów (plik pdf 181KB)
 7. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Dziecko w rodzinie z problemem przemocy" (26.07.2021)

2021-07-26

Jakie wyróżniamy rodzaje przemocy wobec dzieci? Jakie są skutki - krótko i długoterminowe - doświadczania przez nie przemocy? Jakie są zadania bezpiecznego rodzica?

Szerzej o powyższych zagadnieniach, już 26 lipca br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online), opowie Agnieszka Łukowiak, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/81352573134

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie. Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Dobry Start 300+ , spotkanie z ekspertem ZUS

2021-07-23

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE ZUS, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy: termin 12 sierpnia 2021 roku  godz. 10:00 - 14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania edukacyjna Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie

2021-07-15

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem umieszczonym poniżej:

https://www.niebieskalinia.pl/7108-kampania-edukacyjna-przemoc-uzaleznienie-wspoluzaleznienie

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga!!, zmiany w programie "Dobry Start" (300+)

2021-07-12

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 

Ważne strony internetowe:

Ikonka symbolizująca artykuł

4 czerwca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny

2021-05-28

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 4 czerwca tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o zapewnienie dostępności

2021-05-13

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych ), po wykazaniu interesu faktycznego (wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług GOPS w Kłaju), ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Wniosek zawiera:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym lub cyfrowym;

3) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;

4) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności poniżej.

Czytaj całość artykułu "Wniosek o zapewnienie dostępności"

Załączniki:

 1. Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci (plik pdf 127KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wielickiego

2021-04-08

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. Informacja na temat bezpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 191KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

2021-03-30

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej, bądź informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktu z naszym ośrodkiem. Osobą kontaktową ds. dostępności jest Anna Synowiec, a.synowiec@klaj.pl. Adres do korespondencji: Kłaj 652; 32-015 Kłaj, telefon: 12 284-15-66.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja ! Wracają ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów GOPS

2021-03-26

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  Zgodnie z apelem Premiera i Ministra Zdrowia z dnia 25-03-2021, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się również dobrem zatrudnionych w GOPS urzędników, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju wprowadza od dnia 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące adresy i numery telefoniczne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652

32-015 Kłaj

adres e-mail: gops@klaj.pl

Sprawy dotyczące:

Pomocy Społecznej, Przemocy, Stypendiów  itp. tel.: 12 284 15 66;  tel/fax 12 284 31 30

 

Sprawy dotyczące:

Świadczeń Rodzinnych ,Programu 500+, Alimentów  itp. tel.: 12 284 48 50

 

Uwaga - Beneficjenci programu 500+

 

Wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do budynku. Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępnego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

W przypadku wystąpienia braków formalnych lub błędów we wnioskach pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą umawiać się z Państwem telefonicznie celem ich poprawienia lub uzupełnienia.

Kontakt osobisty z pracownikami GOPS będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Ikonka symbolizująca artykuł

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

2021-03-26

Jeśli posiadacie Państwo certyfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, proszę złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem jednego z poniższych portali :

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)"

2021-03-18

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku, oraz pod nr tel. 12 289-70-34 i efs@pupwieliczka.pl

Załączniki:

 1. Promocja RPO VII (plik docx 62KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

2021-01-29

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r.: 

 • drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
 • a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj całość artykułu "Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku"

Załączniki:

 1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 158KB)
 2. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)
 3. Plakat 500+ (plik pdf 1513KB)
 4. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Błędne koło, czyli cykle przemocy domowej" (25.01.2021)

2021-01-25

Badania wykazały, że związki, w których występuje przemoc, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. Nierzadko to właśnie cykliczność wyżej wymienionych faz sprawia, że osobom pokrzywdzonym trudno jest podjąć działania mające na celu zatrzymanie przemocy.

Jakie są to cykle? Co zrobić, by je zatrzymać?

Na to pytanie, już 25 stycznia br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online) odpowie Agnieszka Łukowiak, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/2550136465

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie. Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat rejestracji na szczepienia przeciw covid-19 w NZOS w Kłaju

2021-01-22

W dniu 22.01 rozpoczęły się zapisy na szczepienia grupy 70+. Ze względu na ograniczoną dostępność szczepionek Pacjenci, którym nie udało się zarejestrować na konkretny termin szczepienia mają możliwość zgłosić chęć zaszczepienia drogą elektroniczną: przez infolinię oraz formularz na stronie internetowej.

1. INFOLINIA: 989 (która w przypadku braku wolnych terminów oddzwoni do pacjenta, jeśli pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy szczepień)
 
2. FORMULARZ ONLINE na stronie internetowejhttps://szczepimysie.pacjent.gov.pl/   (Każda osoba, która wypełni formularz zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.)

W wypełnieniu formularza online mogą pomóc pracownicy rejestracji NZOZ w Kłaju osobiście lub telefonicznie.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłaj na lata 2021 - 2030

2021-01-20

Szanowni Państwo

W związku z prowadzonymi obecnie pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłaj na lata 2021 – 2030, zwracamy się z uprzejmą prośbą do podmiotów oraz organizacji z terenu Gminy Kłaj o wypełnienie ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuW1iluJ0cRdkgim28Xy0LS4IfWCu-kLj4dQxZqTDYKJ14yA/viewform

Czas wypełniania ankiety nie powinien zająć więcej jak 20 min.
Poza standardowymi danymi adresowymi prosilibyśmy o zamieszczenie krótkiej charakterystyki Państwa działalności i głównych jej obszarów.

Dla ułatwienia procesu wprowadzania danych proponujemy wcześniejsze przygotowanie opisu maksymalnie trzech najistotniejszych działań, przyczyniających się do skutecznego promowania realizowanej misji lub podstawowego przedmiotu działalności. Każde działanie proszę opisać maksymalnie w 20 zdaniach. Ankieta daje możliwość wklejania wcześniej przygotowanego teksu w wersji elektronicznej, co zdecydowanie przyśpiesza pracę.

W związku z napiętym harmonogramem, uprzejmie prosimy
o przesłanie niezbędnych danych w terminie do 29 stycznia br. Z góry serdecznie Państwu dziękujemy za  okazaną pomoc i współpracę.

 

Strategia jest dokumentem systemowym, którego obowiązek posiadania nakłada na Gminę ustawa o pomocy społecznej. Powinna ona w sposób kompleksowy opisywać zasoby dostępne na terenie gminy.

 

 

Z Poważaniem
Bogdan Czyż
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2020-12-23

W dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny (dzień wolny przysługujący za święto przypadające w sobotę 26 grudnia).
Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Przemoc seksualna w bliskich relacjach" (16.11.2020)

2020-11-16

Jakie zachowania i sytuacje mogą świadczyć o przemocy seksualnej w bliskich relacjach? Co przeżywa osoba pokrzywdzona i jak te doświadczenia mogą wpłynąć na jej dalsze życie? Na czym polega pomoc osobie pokrzywdzonej przemocą seksualną?

O tym, już 16 listopada br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online) o godz. 19.00 opowie Wioletta Karłowicz-Dul, psycholożka "Niebieska Linia" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://zoom.us/j/99602713009?pwd=emhkdHczMDhjL1F3bk4xdkxJV1Azdz09

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Co czuje dziecko-świadek przemocy?" (09.11.2020)

2020-11-09

Jak się czuje dziecko-świadek przemocy, jakie stany i emocje przeżywa? Jakie konsekwencje w jego zachowaniu możemy obserwować? Czy te doświadczenia będą miały znaczenie dla jego rozwoju i życia?

O tym, już 9 listopada br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online) opowie Maja Kuźmicz, psycholożka "Niebieska Linia" IPZ.

Rejestracja na spotkanie możliwa jest w dniu wydarzenia o godz. 19:00.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ucO6uqT8pE9YAlCEDF-mRlrD76rX9t0cl

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Apel! Poszukujemy wolontariuszy.

2020-11-03

W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, a także apelem Wojewody Małopolskiego związanym z koniecznością pilnego wsparcia etatowych kadr Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju poszukuje wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w działaniach na rzecz seniorów i osób przebywających w całodobowych jednostkach opieki stacjonarnej, zmagających się obecnie z problemami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2.
Apelujemy do ludzi wrażliwych, o wielkim sercu, którzy dysponują wolnym czasem,
o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w charakterze wolontariusza. Każda nawet najmniejsza deklaracja pomocy jest obecnie bardzo cenna i może okazać się rozwiązaniem dla czyichś problemów. Jeśli możesz zrobić komuś starszemu zakupy lub wykupić recepty, aby ten mógł uniknąć wychodzenia z domu, albo masz więcej czasu i chciałbyś wesprzeć pracę całodobowej instytucji opiekuńczej, w której brakuje obecnie personelu, koniecznie do nas zadzwoń lub napisz. Na Twoje zgłoszenie czekamy pod telefonem: 12 284 15 66 lub emailem: gops@klaj.pl.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana w zasadach funkcjonowania GOPS w Kłaju

2020-11-03

Informuję, że w związku z opublikowaniem w dniu 2 listopada 2020 Rozporządzenia Rady Ministrów regulującym min. sprawy związane z przejściem pracy urzędów publicznych na system pracy zdalnej, podjąłem decyzję o zmianie trybu załatwiania bieżących spraw, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Informuję, że od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów. Jednocześnie informuję, że nie przerywamy pracy i będziemy robić wszystko, aby terminowo realizować wszystkie przydzielone nam zadania.

Czytaj całość artykułu "Zmiana w zasadach funkcjonowania GOPS w Kłaju"

Ikonka symbolizująca artykuł

Infolinia dla Seniorów potrzebujących wsparcia

2020-10-28

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie
i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Czytaj całość artykułu "Infolinia dla Seniorów potrzebujących wsparcia "

Ikonka symbolizująca artykuł

Od 21 października zmiana w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

2020-10-20

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, od dnia 21 października Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie zamknięty dla obsługi bezpośredniej.

Obsługa odbywa się zdalnie. Urzędnicy dostępni są telefonicznie i w ten sposób pomagają w wypełnieniu wniosków lub pism oraz wyjaśniają w jaki sposób można je wysłać do urzędu drogą elektroniczną. Sprawy można załatwiać przez e-mail oraz ePUAP.

Jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w których konieczny jest kontakt z pracownikiem merytorycznym, prosimy o zgłaszanie telefoniczne i umawianie spotkań.

Czytaj całość artykułu "Od 21 października zmiana w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju"

Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2020/2021

2020-08-31

Informujemy, że od 1 września 2020 do 15 września 2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2020/2021.

Czytaj całość artykułu "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2020/2021"

Załączniki:

 1. Wniosek stypendium (plik pdf 291KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 115KB)
 3. Oświadczenie grunty 1 hektar przeliczeniowy - nie posiada (plik pdf 183KB)
 4. Oświadczenie grunty 1 hektra przeliczeniowy - nie posiada (plik pdf 181KB)
 5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
 6. Wzór pełnomocnictwa (plik pdf 314KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Małopolska Niania 2.0

2020-07-23

Weź udział w projekcie "Małopolska Niania 2.0" i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani.
Jakie wsparcie możesz uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy, wsparcie podstawowe: 1850 zł , wsparcie podwyższone 2600 zł.
Kto może skorzystać ?
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat z Małopolski. Przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim wychowawczym, chcący powrócić do pracy. Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Małopolska Niania 2.0 (plik pdf 4747KB)
 2. Regulamin naboru (plik pdf 492KB)
 3. Pismo ROPS (plik pdf 1457KB)
 4. Załącznik 1 Wniosek (plik pdf 343KB)
 5. Załącznik 2 Lista gmin (plik pdf 231KB)
 6. Załącznik 3 Wzór promesy (plik pdf 135KB)
 7. Załącznik 4 Wzór umowy o powierzenie grantu (plik pdf 274KB)
 8. Załącznik 5 Wzór Umowy uaktywniającej (plik pdf 247KB)
 9. Załącznik 6 Wzór rezygnacji (plik pdf 115KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

2020-04-20
Dom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. Dlatego też Recznik Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami z "Niebieskiej Linii" IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował plan awaryjny oraz informacje użyteczne w pandemii dla tych wszystkich, którym w czterech ścianach dzieje się krzywda.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

Czytaj całość artykułu "Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową"

Załączniki:

 1. Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową (plik pdf 444KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przeciwdziałanie przemocy domowej

2020-04-20
Izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani się niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich, ale szczególnie dotykają rodzin w kryzysie. W obecnej sytuacji ofiara przemocy domowej nie ma, dokąd uciec ani gdzie się skryć.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie przypomnieć, że wciąż można korzystać ze wsparcia jakie oferuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jeśli szukasz kontaktu w tej sprawie zadzwoń pod numer (12)284-15-66.

Czytaj całość artykułu "Przeciwdziałanie przemocy domowej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Harcerze-wolontariusze z pomocą potrzebującym

2020-03-24
Uprzejmie informujemy, że chęć współpracy z władzami gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju zadeklarowali harcerze z Kłaja zrzeszeni w Wielickim Hufcu ZHP. Pełnoletni harcerze i instruktorzy chętnie pomogą zrobić zakupy lub wykupić leki osobom, które ze względu na obecne ograniczenia epidemiczne mają problemy z zabezpieczeniem najbardziej podstawowych potrzeb.
Pomoc harcerzy-wolontariuszy adresowana jest przede wszystkim do osób starszych, chorych i niedołężnych, nie korzystających z usług opiekuńczych zorganizowanych przez GOPS, którym rodzina lub sąsiedzi nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Czytaj całość artykułu "Harcerze-wolontariusze z pomocą potrzebującym"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGRANICZENIA DOSTĘPU DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU

2020-03-18
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od 16 marca 2020 roku do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju został wyłączony z bezpośredniej obsługi klientów. W spawach o charakterze wyjątkowym sposób niezbędnego kontaktu z interesantem będziemy uzgadniać telefonicznie. Jednocześnie zapewniamy, że pomimo ograniczeń kadrowych dokładamy wszelkich starań, aby świadczenia przyznane decyzjami zostały terminowo wypłacone.

Czytaj całość artykułu "OGRANICZENIA DOSTĘPU DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zagrożenie epidemiologiczne - informacja i zalecenia

2020-03-18
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego mieszkańcy gminy Kłaj objęci kwarantanną, borykający się z problemami finansowymi oraz seniorzy i osoby niepełnosprawne, którym rodzina lub osoby z ich otoczenia nie są w stanie pomóc, mogą zgłaszać do naszego Ośrodka sprawy dotyczące potrzeby zabezpieczenia pomocy w formie posiłków lub produktów żywnościowych. Pracownicy Ośrodka, po zweryfikowaniu takich informacji przekażą ją do realizacji odpowiednim służbom .
Prosimy o stosowanie się do wszystkich komunikatów i zaleceń wydawanych przez rząd, wojewodę i służby epidemiologiczne. Więcej informacji na temat zagrożenia i zaleceń w tym zakresie mogą państwo uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób w roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

2020-02-14
W związku z zamiarem realizacji na terenie gminy Kłaj programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju poszukuje osób, które byłyby zainteresowane podjęciem pracy lub dodatkowego zatrudnienia w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób w roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik pdf 778KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do specjalistycznych usług opiekuńczych

2020-02-14
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju zatrudni osobę/osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do specjalistycznych usług opiekuńczych"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób so specjalistycznych usług opiekuńczych (plik pdf 1642KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

2020-01-22
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - system obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON.

od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON może złożyć przez internet - bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku.LogoPlakat wniosek online

Załączniki:

 1. Informacje (plik pdf 174KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko.

2020-01-07
GOPS w Kłaju zaprasza na darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców i nauczycieli opartych na wiedzy i doświadczeniu Jaspera Juula światowej sławy terapeuty rodzinnego i pedagoga. Będziemy rozmawiali o budowaniu relacji RODZIC-DZIECKO - porozmawiamy o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci, nie zapominając także o sobie, o sztuce mówienia "Nie" i to w dodatku z czystym sumieniem; zmierzymy się z pojęciem i rozumieniem agresji.

Czytaj całość artykułu "Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko. "

Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - system obsługi wsparcia (SOW)

2019-10-09
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia
System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Czytaj całość artykułu "Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - system obsługi wsparcia (SOW)"

Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2019/2020

2019-08-21
Informujemy, że od 1 września 2019 do 15 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2019/2020.

Czytaj całość artykułu "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2019/2020"

Załączniki:

 1. Wniosek do stypendium (plik pdf 298KB)
 2. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca programu "500+"

2019-06-12
WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+
OD 1 LIPCA 2019 R. MOŻNA SKŁADAĆ JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


W WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DOPIERO
OD 1 SIERPNIA 2019 R.


Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o świadczenie 500+ będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. - za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej - od 1 sierpnia 2019 r. składać będzie można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

Czytaj całość artykułu "Informacja dotycząca programu "500+""

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca programu 500+ (plik pdf 123KB)
Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności