Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Jak złożyć wniosek o Dodatek Osłonowy przy użyciu ePUAP i profilu zaufanego.

Data publikacji: 2024-02-12

W 2024 r.  wniosek o przyznanie Dodatku Osłonowego można złożyć przez Internet wykorzystując do tego platformę ePUAP oraz Podpis Zaufany. Wniosek jest kompletny, gdy posiada dwa podpisy. Jeden podpis jest na piśmie ogólnym do GOPS w Kłaju, a drugi osobny podpis na wniosku (pliku z wnioskiem dołączanym do pisma ogólnego).

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej linkach:

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/6415672,jak-w-2024-r-zlozyc-wniosek-o-dodatek-oslonowy-przy-uzyciu-epuap-i-profilu-zaufanego-aktywny-wzor-wniosku-pdf.html#jak-w-2024-r-zlozyc-wniosek-o-dodatek-oslonowy-przy-uzyciu-epuap

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Dodatek osłonowy na rok 2024 r.

Data publikacji: 2024-02-06

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny!

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

UWAGA! Pod uwagę będą brane dochody za 2022 rok.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej renty/emerytury, których wysokość oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy oświadczyć na osobnym druku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

  W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosić będzie:
   
 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski można składać od stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • osobiście w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju, parter-wejście od ulicy Płachcińskiego oraz w Sekcji Świadczeń Rodzinnych II piętro budynku- wejście na wprost Gminnej Biblioteki Publicznej

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS

Data publikacji: 2024-02-01

Godzina: od 10:00 do 12:00
Numer telefonu: 12 42 46 269

7 lutego 2024 r. (środa)
Temat: Świadczenie wspierające – co warto wiedzie


14 lutego 2024r. (środa)
Temat: Świadczenie rehabilitacyjne – co warto wiedzieć


20 lutego 2024 r. (środa)
Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS


27 lutego 2024r. (środa)
Temat: Pomoc w spłacie zadłużenia z tytułu nieuregulowanych
w terminie składek ZUS

Ważne!
Numer jest aktywny tylko w godzinach dyżuru
od 10:00 do 12:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie socjalnym "MAMY SIEBIE" , celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzin.

Data publikacji: 2023-10-30

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

5 SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

 • jak uczyć i wyposażyć dzieci w ważne życiowe kompetencje takie jak: samoregulacja, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie i pracowitość, które pozwolą dzieciom nie tylko potrafić  zachować się adekwatnie do wymogów sytuacji ale być spełnionym, z poczuciem wartości człowiekiem w przyszłości
 • wyznaczenie granic, zawieranie umów, dzielenie się odpowiedzialnością
 • wspieranie, motywowanie i budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości u dzieci
 • zmiana oczekiwań wobec dziecka

8 SPOTKAŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • nauka wyrażania i nazywania emocji oraz sposobów ich przeżywania
 • wpływ emocji na zachowanie
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • nawiązywanie prawidłowych relacji
 • komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań


SPOTKANIE RODZINNE:

jego celem jest zaciśnięcie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego

KONSULTACJE SPECJALISTÓW: psycholog, pracownik socjalny

Warsztaty dla dzieci i rodziców zaplanowano w okresie Listopad - Grudzień 2023
MIEJSCE: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W KŁAJU
OSOBA DO KONTAKTU: MAGDALENA BASTER 12 284 15 66

 

Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 r.

Data publikacji: 2023-10-09

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia, czyli świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18r. życia, a także zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego i likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Nowe Świadczenie- ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE- obwiązywać będzie od 01 stycznia 2024 r

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Świadczenie wspierające przysługiwać będzie od 1 stycznia 2024 r osobie w wieku od ukończenia 18 roku życia, posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie  od 70 pkt do 100 punktów w skali  potrzeby wsparcia. 

Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będzie wydawał WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (WOJEWODA) na wniosek strony, przy czym ustalanie osobie niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia  NIE BĘDZIE OBOWIAZKOWE. Osoby niepełnosprawne będą mogły same zadecydować czy chcą uzyskać ocenę oraz o sposobie jej wykorzystania.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wspierającego oraz jego realizacja, będzie zadaniem ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Osoba, która otrzyma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej.

Czytaj całość publikacji "Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 r."

Informacja o naborze na stanowisko asystent rodziny

Data publikacji: 2023-10-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent rodziny

 

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju , Kłaj 652   32-015 Kłaj

Kandydaci winni spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która

1) posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona   ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz innych aktów związanych z pomocą społeczną;

2) doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;

3) znajomość obsługi komputera;

Czytaj całość publikacji "Informacja o naborze na stanowisko asystent rodziny"

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko Asystent Rodziny 05-10-2023 (plik pdf 188KB)

Rusza nabór do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024

Data publikacji: 2023-09-07

Logo dofinansowane ze środków funduszu solidarnościowego

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłaju informuje o możliwości zgłaszania się do osób zainteresowanych do udziału
w projekcie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  •  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Rusza nabór do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2024"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP