Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Data publikacji: 2022-05-23

Poniżej informacje opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną.

Materiały przedstawiają podstawowe informacje dotyczące zagrożeniem handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi" zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

- wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

- wersja ukraińska: https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

- polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki): https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

- angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki): https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

 

UWAGA! Przypominamy - Opaski Bezpieczeństwa dla Seniorów

Data publikacji: 2022-05-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj w wieku 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Czytaj całość publikacji "UWAGA! Przypominamy - Opaski Bezpieczeństwa dla Seniorów"

Nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0"

Data publikacji: 2022-05-16

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.

 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

2 Maja 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Data publikacji: 2022-04-27

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 2 Maja 2022r. tj. poniedziałek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Data publikacji: 2022-04-06

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Osoby fizyczne oraz podmioty, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia. Jednak nie dłużej, niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tzn. do dnia złożenia wniosku).

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę za dzień.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W Kłaju przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach pracy Ośrodka.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wzór do pobrania w niżej.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (plik docx 36KB)

Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa

Data publikacji: 2022-04-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju zaprasza mieszkańców Gminy Kłaj w wieku 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Czytaj całość publikacji "Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa"

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2022-03-23

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. W Kłaju przyjmowanie wniosków odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach pracy Ośrodka.

Czytaj całość publikacji "Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Пункт прийому заяв на виплату одноразової грошової допомоги громадянам України на Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju"

Załączniki:

 1. ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ / WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA 31 03 (plik docx 39KB)
 2. ДОДАТОК ДО ЗАЯВКИ / Formularz kwalifikujacy do przyznania pomocy UA 31_03 (plik docx 33KB)

Pomoc Humanitarna dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-01

Pomoc Humanitarna dla Ukrainy - zbiórka produktów i środków które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie.

pomoc.uraina@muw.pl

Punkt Informacyjny Wojewody Małopolskiego - dla Ukraińców szukających pomocy w Małopolsce, Dworzec PKP w Krakowie (przy peronie nr IV, od strony kas).

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce - infolinia działa 24h na dobę.

Telefon: 12 210-20-02

mail: info.spec@muw.pl

Infolinia INFO.OPT - kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Telefon: 12 210-20-20

https://infoopt.pl/

Zbiórki darów dla mieszkańców Ukrainy organizowanych przez legalnie działające podmioty.

Data publikacji: 2022-03-01

Szanowni mieszkańcy gminy Kłaj

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju uprzejmie informuje, że nie firmujemy i nie będziemy firmować zbiórek darów dla mieszkańców Ukrainy organizowanych przez osoby prywatne, gdyż nie mamy nad taką działalnością żadnej kontroli. Każdy kto przystępuje do tego typu zbiórek czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Zalecamy, by mieszkańcy naszej gminy tj. osoby pragnące przekazać pomoc dla osób walczących na Ukrainie oraz uchodźców wojennych z Ukrainy dostarczali potrzebne artykuły do punktów organizowanych przez legalnie działające podmioty takie jak: publiczne instytucje świeckie i kościelne (Urząd Gminy, Szkoły, Przedszkola, Kościoły itp.), oraz organizacje pozarządowe i pożytku publicznego (Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, PCK, Caritas Polska Akcja Humanitarna itp.)

Według informacji jakimi dysponujemy na Ukrainie oraz w rejonie przygranicznym najbardziej potrzebne są obecnie:

 • pieniądze (należy przekazywać poprzez wpłaty na konta wskazane przez legalnie działające organizacje humanitarne i pomocowe)
 • żywność - ale tylko z długim okresem przydatności do spożycia (konserwy, makaron, ryż, itd.)
 • śpiwory, koce, małe poduszki
 • ręczniki
 • środki higieny osobistej - mydła, żele, szampony, pasty do zębów, pieluchy jednorazowe, w tym pieluchy dla dorosłych, podpaski,  ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane.
 • bandaże, środki opatrunkowe, woda utleniona
 • świece, baterie, latarki, zapałki, zapalniczki, apteczki.
 • woda mineralna, małe napoje w jednorazowych opakowaniach.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Internetowej gminy Kłaj obecnie trwa oficjalna zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy zorganizowana przez Urząd Gminy Kłaj (więcej tutaj: https://www.klaj.pl/aktualnosci/informacje/punkt-zbiorki-potrzebnych-rzeczy-dla-ukrainy-w-urzedzie-gminy-w-klaju.html). Podobne zbiórki organizują również Szkoły i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Po zakończeniu zbiórki zebrane artykuły pomocowe zostaną  przewiezione do punktu utworzonego przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce, skąd po segregacji zostaną przetransportowane w miejsca, gdzie pomoc jest obecnie najbardziej oczekiwana i potrzebna.  Gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy do angażowania się w działania pomocowe na rzecz mieszkańców bratniego narodu Ukrainy.

 

                                                                       Łączymy wyrazy szacunku   

                                                                       Dyrektor i pracownicy

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

 

Chcesz pomóc dla Uchodźcom z Ukrainy ?

Data publikacji: 2022-03-01

Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy


Wszystkie takie zgłoszenia prosimy kierować na adres ukraina@muw.pl

W zgłoszeniach prosimy podawać:
- dokładną lokalizację,
- liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
- koszty,
- termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
- czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
- informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych

Jeśli masz autobus, bus, samochód ciężarowy - możesz zgłosić swój wolontariat do pomcy przy transporcie darów z Małopolski lub nieodpłatnie przewieźć uchodźców z granicy z Ukrainą, napisz do nas:

transport.ukraina@muw.pl

Zbiórka produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie.

Gmina Kłaj uruchamia punkt w Urzędzie Gminy w Kłaju, gdzie będzie zbierać produkty i środki, które będą przekazane potrzebującym na Ukrainie

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi:

·         Koce zwykłe i termiczne
·         Śpiwory
·         Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
·         Materace

 

Środki higieny i czystości:

·         Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
·         Dezodoranty
·         Pasta do zębów
·         Szczoteczki do zębów
·         Grzebienie
·         Podpaski
·         Pampersy
·         Pieluchy dla dorosłych
·         Papier toaletowy i ręczniki papierowe
·         Ręczniki (w tym z mikrofibry)
·         Worki na śmieci
·         Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
·         Maski filtrujące lub jednorazowe

 

Żywność:

·         woda
·         żywność do szybkiego przygotowania (instant)
·         batony (w tym energetyczne),
·         bakalie, orzechy,
·         konserwy,
·         makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
·         narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

 

Inne:

·         Zapałki
·         Baterie, powerbanki
·         Oświetlenie, w tym latarki
·         Świece
·         Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Nie przyjmujemy ubrań, bielizny oraz butów!!!

 

Punkt czynny w godzinach pracy urzędu:

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Istnieje możliwość przekazania w innych godzinach niż podane wyżej, ale należy uzgodnić to wcześniej z pracownikiem urzędu:

tel. 12 284 10 45
tel. 12 284 11 00
tel. 12 284 11 08 
tel. 12 284 11 27

PTSD u dzieci" - bezpłatne spotkanie edukacyjne online

Data publikacji: 2022-02-25

Na zespół stresu pourazowego narażone są nie tylko osoby dorosłe, ale również i dzieci. O tym, czym jest PTSD i jak go rozpoznać wśród najmłodszych już 28 lutego br. - w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online - opowie Maksymiliana Żaczek, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:
https://us06web.zoom.us/j/83224878518?pwd=eFdCNkpWSEY4Z0JWY09GNkt4WEFSUT09

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na czacie.
Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Rozpoczęły się nabory wniosków na poszczególne formy pomocy dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych

Data publikacji: 2022-02-24

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce informuje, iż rozpoczęły się nabory wniosków na poszczególne formy pomocy dla przedsiębiorców, pracodawców i osób bezrobotnych. Kwota na aktywizację zawodową i instrumenty rynku pracy w roku 2022 wynosi 13 548 226,56 zł.

Dla przedsiębiorców i pracodawców:

1. Prace interwencyjne –łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi do 8 773,98 zł

2. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – do 25 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.

3. Staże (maksymalny okres stażu wynosi 6 miesięcy) – stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium jest wypłacane przez PUP.

4. Prace społecznie użyteczne

5. Roboty publiczne – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi do 19 812,24 zł

6. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla pracodawców i ich pracowników. W przypadku mikro przedsiębiorców wysokość wsparcia wynosi do 25 000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 zł na 1 uczestnika), w przypadku pozostałych pracodawców –wysokość wsparcia do 40 000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 zł na 1 uczestnika).

Dla osób bezrobotnych:

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – do kwoty 24 000,00 zł

2. Bon na zasiedlenie – do kwoty 11 000,00 zł w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

3. Bon szkoleniowy – do kwoty 3 500,00 zł

4. Szkolenia – organizowane w trybie indywidualnym na wniosek osoby bezrobotnej oraz grupowe planowane przez PUP.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków. Informacja na temat zamknięcia naboru zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej PUP Wieliczka.

Wnioski można składać bezpośrednio do:

1) Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13a, 32-020 Wieliczka, 

2) w Punkcie Przyjęć w Gdowie ul. Bocheńska 1155, 32-420 Gdów, 

3) w Punkcie Przyjęć w Niepołomicach ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice. 

Istnieje także możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub przez login gov.pl.

Informacje na temat zasad realizacji poszczególnych form wsparcia oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ofert wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

Od środy 16 lutego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju całkowicie otwarty

Data publikacji: 2022-02-16

Szanowni Państwo,

informujemy, że od środy 16 lutego 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie całkowicie otwarty.

Strony będą przyjmowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

INFORMACJA O PRACY GOPS w KŁAJU

Data publikacji: 2022-01-24

zgodnie z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 roku, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, informujemy iż od 25 stycznia 2022 r. do odwołania, z powodu zagrożenia epidemiologicznego sprawy urzędowe można załatwiać wyłącznie telefonicznie, mailowo lub wrzucając dokumentację do specjalnej urny przed wejściem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

od ul. Płachcińskiego.

Kontakt osobisty z pracownikami GOPS w Kłaju będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące numery telefonu:

Sprawy dotyczące:

Pomocy Społecznej, Przemocy, Stypendiów, KDR  itp. tel.: 12 284 15 66;  tel/fax 12 284 31 30 

Sprawy dotyczące:

Świadczeń Rodzinnych ,Programu 500+, Alimentów, Dodatków Osłonowych itp. tel.: 12 284 48 50

EMAIL: gops@klaj.pl

7 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Data publikacji: 2022-01-04

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022r. tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o dodatek osłonowy.

Data publikacji: 2022-01-04

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Poniżej w załącznikach znajduje się wzór wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak wypełnić wniosek.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek osłonowy (plik docx 59KB)
 2. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 161KB)

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-03

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

24 grudnia GOPS w Kłaju będzie nieczynny

Data publikacji: 2021-12-21

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 24 grudnia tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych”

Data publikacji: 2021-12-08

Logo projektu Ścieżki współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju na podstawie porozumienia podpisanego z Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. – Liderem projektu, włączył się w upowszechnianie rezultatów projektu: „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych” , w ramach projektu opracowany został model doradztwa dla opiekunów osób zależnych, czyli osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj całość publikacji "Projekt „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych” "

UlotkaLogo

Bezpłatny wykład - Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

Data publikacji: 2021-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie pt. Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

Zajęcia poprowadzi psychoterapeuta, seksuolog, psycholog w psychoterapii CBT, mediator Pani Iwona Anna Wiśniewska.

Wykład odbędzie się w dniu 06.12.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP