Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa - wybierz podmenu:

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2021

Data publikacji: 2021-01-19

Logo-posilek w szkole i w domu

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośredio do domów osobom
dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Wartość dofinansowania: 70509 zł

Całkowity koszt zadania: 134086 zł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2020

Data publikacji: 2021-08-27

Logo-posilek w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

 Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).

Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  85.202,00 zł

Całkowita wartość zadania: 136.755,60 zł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2019

Data publikacji: 2021-08-27

Logo-posilek w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

 Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).

Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  107.898,18 zł

Całkowita wartość zadania: 159.330,70 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2018

Data publikacji: 2021-08-27

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  86.862,20 zł

Całkowita wartość zadania: 133.895,00 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2017

Data publikacji: 2021-08-27

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  86.929,00 zł

Całkowita wartość zadania: 135.231,00 zł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2016

Data publikacji: 2021-08-27

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  87.675,00 zł

Całkowita wartość zadania: 135.246,50 zł

 

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP