Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa - wybierz podmenu:

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

Data publikacji: 2021-06-07

Logo dofinansowanie AOON

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Skierowany jest on do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub osób posiadających orzeczenie równoważne. W ramach Programu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności związanych z prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez swoje działania asystenci osobiści osób niepełnosprawnych będą stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwiać im prawo do niezależnego życia. Asystenci osób niepełnosprawnych podejmą również działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przyczyniać się będą do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że w związku ze stopniowymi ograniczeniami obostrzeń związanych z epidemią możliwe będzie pełniejsze zaangażowanie osób niepełnosprawnych z pomocą ich asystentów do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych znacząco wpłynie na samoocenę osób z niepełnosprawnościami, ich postrzeganie siebie, ocenę otoczenia, oraz poprawi jakość ich życia i sprawność psychofizyczną .

 

Wartość dofinansowania: 35 053,00 zł

Całkowity koszt zadania: 35 053,00 zł

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP