Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Co możesz zrobić i gdzie szukać pomocy

1. Przede wszystkim - powiedz NIE, nie jesteś bezradny. Przemoc w domu NIE jest czymś normalnym. Nie bądź bierny - bierność prowadzi do nasilenia przemocy.
2. Alkohol i narkotyki nie usprawiedliwiają przemocy
3. Pamiętaj, że prawo jest po twojej stronie. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo (art.207 k.k.)
4. Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, on skieruje cię do odpowiedniej instytucji.
5. Zgłoś o fakcie znęcania się nad tobą i twoją rodziną na policji lub w prokuraturze.
6. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
7. Nie ukrywaj przemocy przed rodziną, sąsiadami i znajomymi. Jeżeli doświadczasz przemocy fizycznej lub seksualnej jak najszybciej idź do lekarza i poproś o obdukcję.
8. Nie daj się zastraszyć, przekonać ani zaszantażować

Gdzie możesz szukać pomocy?

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU
Tel: 12 284 15 66

GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE GMINY KŁAJ
Tel: 12 284 11 00

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA JASKÓŁKA W SZAROWIE (WDK)
Tel: 783 150 638

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W SZAROWIE (WDK)
Tel: 783 150 638

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁAJU
Tel: 12 284 12 77

FILIA NZOZ W BRZEZIU
Tel. 12 284 50 04

POSTERUNEK POLICJI W KŁAJU
Tel: 12 423 96 84

PUNKT KONSULTACYJNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE -SIEDZIBA GOPS W KŁAJU
Tel. 12 284 15 66

 

Przemoc w rodzinie to...

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc to także...

Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału
osoby mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych
obrażeń m.in.
- Popychanie
- odpychanie,
- obezwładnianie,
- przytrzymywanie
- policzkowanie,
- szczypanie,
- kopanie,
- duszenie,
- bicie otwartą ręką i pięściami,
- bicie przedmiotami,
- parzenie,
- polewanie substancjami żrącymi,
- użycie broni,
- porzucenie w niebezpiecznej okolicy,
- nie udzielenie koniecznej pomocy.

Agresywne zachowania, które mają charakter
poniżający lub budzący poczucie zagrożenia wywołują emocjonalne cierpienie np.
- wyśmiewanie,
- wyzywanie,
- stała krytyka,
- kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami,
- domaganie się posłuszeństwa,
- zawstydzanie,
- oskarżanie,
- stosowanie gróźb,
- szantażowanie).

Innymi przejawami przemocy są:
- Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.
- Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).
- Przemocą jest także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

Pamiętaj że:

-NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!
-PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!
-PRZEMOC DOMOWA TO ZACHOWANIE WYUCZONE, KTÓREGO MOŻNA SIĘ ODUCZYĆ!
-NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ PRZEMOCY NIE!
-PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE!
-PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE MILCZENIA!
-UZALEŻNIENIE SPRAWCY OD ALKOHOLU NIE ZWALNIA GO Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA STOSOWANIEPRZEMOCY!

Skutki przemocy

- Długotrwałe trwanie w przemocy prowadzi do zaburzeń charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia.
- Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić.
Konieczna jest wtedy pomoc z zewnątrz!
- Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej często zapomnianymi ofiarami.
Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych.
- Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno fizycznych, jak i psychicznych,
których skutki są odczuwalne również w życiu dorosłym.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.

Skorzystanie z pomocy terapeutycznej osób
doświadczających przemocy oraz uczestnictwo
w programie korekcyjno-edukacyjnym oduczania
przemocy domowej osób stosujących przemoc daje szansę na powrót do godnego życia
 

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP