Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Stypendia


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Istnieją dwa rodzaje pomocy o które może ubiegać się uczeń:
1) Stypendium szkolne
2) Zasiłek szkolny

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przydzielanym na dany rok szkolny na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Zasiłek szkolny jest to pomoc o charakterze jednorazowym, przyznawanym w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego które warunkuje przyznanie pomocy.

Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznaje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej - w zależności czy uczeń spełnia kryteria lub też nie, wydaje się odpowiednio decyzję przyznającą lub odmowną.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?

Pomoc materialna dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
1) Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
b) słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich,
c) słuchaczom publicznych i niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych
d) słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych
2) Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
a) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieciom i młodzieży (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych),
b) dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż:
- 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.).

Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?

W pierwszym kroku należy pobrać i wypełnić wniosek, wniosek można pobrać/dostać:

- Ze strony internetowej, dział "Wymagane dokumenty -> Stypendia" lub z poniżej dołączonych plików.
- Ze szkoły która znajduje się na terenie gminy Kłaj
- Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

UWAGA: Proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku!!

W drugim kroku należy dołączyć stosowne załączniki ( zaświadczenia oraz oświadczenia) - opis w następnym punkcie tzn. "Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?"

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z załącznikami składa się w
* Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, II piętro - sekcja świadczeń rodzinnych (drzwi na przeciwko biblioteki),
* lub w sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj.


Termin składania wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami składa się do dnia 15 Września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dołączone pliki:

Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z uczniem, z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania

Wysokość dochodów o których mowa ustala się w oparciu o następujące dokumenty

a) W przypadku osób korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej:

oświadczenie lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju świadczeń otrzymanych w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

b) W przypadku pozostałych osób NIE korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej

1) zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach netto
2) decyzje ZUS
3) zaświadczenia lub oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, a w przypadku nie posiadania gruntów przekraczających 1ha przeliczeniowy stosownego oświadczenia.
4) odcinków renty, emerytury lub dowodów wypłat alimentów,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) oświadczenia o dochodach osiąganych w ramach pracy dorywczej,
7) zaświadczenia lub decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy albo oświadczenia o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
8) Innych żądanych przez organ dokumentów bądź oświadczeń dotyczących osiąganych dochodów z wyżej niewymienionych źródeł.

Szczegółowa informację jakie zaświadczenia lub oświadczenia należy dołączyć do wniosku znajdują się w Instrukcji - plik załączony poniżej

Dołączone pliki:

Wydatki kwalifikowane

Wykaz wydatków kwalifikowanych do refundacji w ramach stypendium szkolnego
1. PODRĘCZNIKI, ZESZYTY
2. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE
3. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
4. OBUWIE SPORTOWE NA W.F. (maksymalnie dwie pary na semestr) , STRÓJ NA W.F.(do dwóch par odzieży, np. dwie pary spodenek, dwie bluzy sportowe etc.).
5. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
6. PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, LINIJKI, PLASTELINA, MODELINA itd.)
7. OKULARY KOREKCYJNE (do wysokości 150zł)
8. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO ( od września do czerwca), MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE.
9. KOMPUTER, SPRZĘT PERYFERYJNY DO KOMPUTERA ( DRUKARKA, SKANER, TABLET itd.) , SPRZĘT DO KOMPUTERA.
10. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIUROWA.
11. STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ – po uprzednim uzgodnieniem z pedagogiem szkoły.
12. SPRZĘT MUZYCZNY.
13. SPRZĘT SPORTOWY (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, itp.)
14. BASEN (strój kąpielowy, klapki, itd.)
15. UCZESTNICTWO W ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ: WYCIECZKACH , WYJAZDACH NA ZIELONĄ SZKOŁĘ itp.
16. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, REALIZOWANYCH POZA SZKOŁĄ (np. KURSY JĘZYKOWE, ZAJĘCIA SPORTOWE, KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ).
17. INNE WYDATKI, KTÓRYCH PONIESIENIE ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE UZNA ZA CELOWE W PROCESIE EDUKACJI UCZNIA.

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji